พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มชุดข้อมูล: ทางถนน (Road) ทางอากาศ (Air) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

กรองผลลัพธ์