You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

อุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม

ข้อมูลอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนทางหลวง ทางหลวงชนบท และทางด่วน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
สร้างในระบบเมื่อ 12 ตุลาคม 2563
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 14 ตุลาคม 2563