You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

ระยะทางแม่น้ำและคลองในประเทศ จำแนกรายชื่อแม่น้ำ/ลำคลอง และระยะทางที่สำรวจ ยังไม่ได้สำรวจ และเขตทหาร

ข้อมูลระยะทางแม่น้ำ/ลำคลองในประเทศไทย จำแนกตาม ระยะทางที่สำรวจแล้ว ระยะทางที่ยังไม่ได้สำรวจ และระยะทางที่อยู่ในเขตทหาร

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* อีเมลผู้ติดต่อ motoc@mot.go.th
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา กรมเจ้าท่า
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
เส้นทางแม่น้ำ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2564