รายงานสรุปสถานการณ์การเดินทางและอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคม ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

รายงานสรุปสถานการณ์การเดินทางและอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคม จัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานบูรณาการข้อมูลกลางด้านคมนาคมขนส่ง โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญ ประกอบด้วย ข้อมูลการใช้บริการขนส่งสาธารณะ ข้อมูลอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคม และข้อมูลการจราจรบนทางสายหลักและทางด่วน อีกทั้ง มีการวิเคราะห์มาตรการเฝ้าระวังสายทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จำนวน 50 เส้นทาง และการวิเคราะห์จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ตั้งแต่เทศกาลปีใหม่ 2561 - 2564 เพื่อนำเสนอผู้บริหารของกระทรวงคมนาคม ไปใช้ประกอบการวางแผนจัดเตรียมการบริหารจัดการขนส่งบนโครงข่ายของกระทรวงให้มีความสะดวกและปลอดภัยต่อไป

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog
* ชื่อผู้ติดต่อ นายสุเมธ วนาลีสุขสันต์
* อีเมลผู้ติดต่อ motoc@mot.go.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://motoc.mot.go.th/festival/
ภาษาที่ใช้
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2564