จำนวนรถจดทะเบียน (สะสม) ทั่วประเทศ จำแนกตาม พ.ร.บ. และประเภทรถ

จำนวนรถจดทะเบียน (สะสม) ทั่วประเทศ จำแนกตาม พ.ร.บ. และประเภทรถ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
สร้างในระบบเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2563
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2563