ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งทางถนนต่อระยะทางการเดินทางของผู้โดยสาร

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
สร้างในระบบเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2563
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2563