ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งทางถนนต่อปริมาณการขนส่งสินค้า

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้า ปี พ.ศ. 2547-2559

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
สร้างในระบบเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2563
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2563